Основні закони і поняття хімії

Предыдущая1234567891011121314Следующая

1.Яка молекулярна маса невідомого газу, якщо цього густина за воднем дорівнює 20?

A*40 г/моль

B25 г/моль

C20 г/моль

D30 г/моль

E50 г/моль

2.Молярна маса еквіваленту для кальцій гідроксиду (М(Са(ОН)2)=74 г/моль) дорівнює:

A *37 г/моль

B19 г/моль

C32 г/моль

D 74 г/моль

E148 г/моль

3.Взаємодія між кислотою і основою, що приводить до утворення солі і води називають реакцією:

A *нейтралізації

B гідролізу

Cдисоціації

D диспропорціонування

E розкладу

4.Що таке стала Авогадро та яке її значення?

A * 6,02•1023 моль-1. Число структурних одиниць, що містяться в 1 моль речовини

B 6,02•1022 моль-1. Число структурних одиниць, що містяться в 1 г речовини

C 6,02•1020 моль-1. Число структурних одиниць, що містяться в 1 г речовини

D 6,02•1019 моль-1. Число структурних одиниць, що містяться в 1 кг речовини

E 6,02•1021 моль-1. Число структурних одиниць, що містяться в 1 г аніонів речовини

5.Молярна маса еквіваленту окисника дорівнює:

A * молярній масі, поділеній на число приєднаних електронів

B молярній масі, поділеній на число відданих електронів

C молярній масі, поділеній на кислотність окисника

D молярній масі, поділеній на основність окисника

Eмолярній масі, поділеній на валентність окисника

6.Молярна маса еквіваленту відновника дорівнює:

A *молярній масі, поділеній на число відданих електронів

B молярній масі, поділеній на число приєднаних електронів

C молярній масі, поділеній на кислотність окисника

D молярній масі, поділеній на основність окисника

Eмолярній масі, поділеній на валентність окисника

7.Яка молекулярна маса невідомого газу, якщо його густина за воднем дорівнює 15?

A *30 г/моль

B 7,5 г/моль

C 15 г/моль

D 45 г/моль

E 60 г/моль

8.Молярна маса еквівалентну сульфатної кислоти (М(Н2SО4)=98 г/моль) дорівнює:

A *49 г/моль

B 98 г/моль

C 32 г/моль

D 196 г/моль

E 25,5 г/моль

9.Молярна маса еквівалентну сульфатної кислоти (М(Н2SО4)=98 г/моль) в реакції NaOH + Н2SО4 = NaHSO4 +H2O дорівнює:

A *98 г/моль

B 49 г/моль

C 32 г/моль

D 196 г/моль

E 25,5 г/моль

10.Виходячи із ряду напруг металів, можна стверджувати, що у водному розчині не відбуватиметься хімічна реакція:

A *Cu+2HCl=CuCl2+H2

B Sn+H2SO4=SnSO4+H2

C Zn+2HCl=ZnCl2+H2

D 2Al+6NaOH+6H2O=2Na3[Al(OH)6]+3H2

E 2Na+H2O=2NaOH+H2

11.Речовини з амфотерними властивостями взаємодіють:

A *з кислотами і лугами

B тільки з кислотами

C тільки з лугами

D тільки з кислотними оксидами

E тільки с основними оксидами12.Який ступінь окиснення проявляє Молібден у гептамолібдаті амонію (NH4)6Mo7O24?

A *+6

B +1

C +2

D +3

E +5

13.Який із перерахованих елементів може проявляти тільки додатній ступінь окиснення?

A *Магній

B Фосфор

C Сульфур

D Нітроген

E Арсен

14.До розчинів даних солей додали кислоту. В якому випадку спостерігається виділення газу?

A *Na2CO3

B K2SO4

C CuSO4

D Na2SiO3

E Ca3(PO4)2

15.Однакову валентність у водневій сполуці та у вищому оксиді виявляє елемент:

A *Карбон

B Фосфор

C Селен

D Бром

E Аргон

16.Вкажіть, в якій ступені оксидації манган і хлор проявляють найбільшу подібність в сполуках:

A *+7

B +3

C 0

D +4

E +2

17.Який елемент у вигляді простої речовини є рідиною:

A *Бром

B Фосфор

C Сірка

D Водень

E Азот

18.Вкажіть речовину, яка має однакові значення молярної та еквівалентної мас:

A *HCl

B Na2SO4

C H3PO4

D Al2(SO4)3

E Mg(OH)2

19.Як називають процес перетворення твердої речовини під час нагрівання відразу в газуватий стан?

A *Сублімацією.

B Дистиляцією.

C Перекристалізацією.

D Дезагрегацією.

E Дегідратацією.

20.Молярна концентрація розчину Al2(SO4)3=0,01моль/літр.Вкажіть молярну концентрацію еквіваленту цього розчину в моль/л

A *0,06

B 0,03

C 0,02

D 0,01

E 0,005

21.За нормальних умов 22,4 дм3 це:

A *Об’єм 6,02·1023 молекул газу

B Об’єм 9 г Н2О у вигляді пари

C Об’єм 3,01·1023 молекул газу

D Об’єм 22 г СО2

E Об’єм 34 г NH3

22.Водний розчин натрій гідроксиду поступово доливають до водного розчину цинк хлориду доти, доки гідроксид натрію не виявиться у надлишку. Які візуальні зміни відбуваються:

A *Спочатку утворюється осад, який потім розчиняється

B Змінюється колір розчину

C Утворюється осад

D Виділяються пухирці газу

E Змін не відбувається

23.Маса 200 см3 газу за н.у. дорівнює 0,286 г. Обчисліть молекулярну масу газу (в г/моль).

A *32

B 26

C 28

D 44

E 30

24.Найяскравіше виражені металічні властивості в наступного металу:

A *Цезій

B Літій

C Калій

D Натрій

E Рубідій

25.Найбільш виражені неметалічні властивості серед елементів другого періоду періодичної системи виявляє:

A *Оксиген

B Берилій

C Бор

D Карбон

E Нітроген

26.Найяскравіше виражені металічні властивості серед елементів 5-го періоду:

A *Rb

B Sr

C Ag

D Cd

E Sn

27.Найбільша електронегативність характерна для наступного елементу:

A *Флуор

B Хлор

C Нітроген

D Оксиген

E Сульфур

28.Чому дорівнює еквівалент Al(OH)3 у реакції Al(OH)3 + 2HCl = Al(OH)Cl2 + 2H2O

A *1/2 моль

B 1/3 моль

C 1 моль

D 2 моль

E 3 моль


3152383831279088.html
3152416337674336.html
    PR.RU™