Порядок ліцензування теле - та радіомовлення в Україні

Національна рада є єдиним державним органом, що здійснює видачу ліцензій телерадіоорганізаціям на всі види телерадіомовлення - ефірне, кабельне, проводове (кабельне), супутникове і на ретрансляцію телерадіопрограм (передач), визначає порядок, умови, процедуру ліцензування, а також, згідно із законодавством, може залишати заяви телерадіоорганізацій без розгляду або відмовляти їм у продовженні ліцензії.

Подання та реєстрація заяв про видачу ліцензії

Для отримання ліцензії телерадіоорганізація подає заяву до Національної ради за встановленою формою. У заяві повинні міститися такі відомості:

1) назва телерадіоорганізації, її реквізити та інші вихідні дані (логотип, позивні, емблема тощо);

2) місцезнаходження телерадіоорганізації;

3) відомості про засновника (засновників): для юридичних осіб - назва, юридична адреса, банківські реквізити; для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання;

4) програмна концепція телерадіоорганізації (програмна концепція наповнення каналів кабельного мовлення);

5) мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі;

6) територія, на яку передбачається розповсюдження програм (передач);

7) передбачувана аудиторія;

8) періодичність, час та обсяги мовлення (в тому числі виробництво власних передач);

9) вид мовлення (телевізійне, звукове, телетекст тощо);

10) спосіб розповсюдження програм (ефірний, кабельний, ефірно-кабельний, проводовий, супутниковий тощо);

11) місцезнаходження, частота та потужність передавача.

Видача ліцензії та строк її дії

Бланк ліцензії є документом суворої звітності, який має необхідні ступені захисту.

Рішення про видачу ліцензії приймається Національною радою після визначення переможця конкурсного відбору і оформляється протоколом, який підписується в ході засідання

Національної ради.

Протягом трьох робочих днів після протокольного оформлення підсумків конкурсу Національна рада повідомляє заявників про ухвалене рішення письмово (копія рішення надсилається або видається).

Ліцензія оформляється і видається телерадіоорганізації, яка перемогла в конкурсі, на підставі рішення Національної ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після сплати телерадіоорганізацією грошового збору, що підтверджується відповідною випискою державного казначейства.

Строк дії ліцензії встановлюється рішенням Національної ради згідно із заявою телерадіоорганізації, але він не може бути меншим за 7 років - для ефірного мовлення і 10 років - для кабельного (проводового) мовлення.

Після закінчення визначеного строку ліцензія втрачає чинність, якщо не прийнято рішення про її продовження.Порядок продовження терміну дії ліцензії

Ліцензія з продовженим терміном дії вручається Національною радою не раніше ніж в останній робочий день терміну дії попередньої ліцензії, термін дії якої продовжується.

За видачу ліцензії з продовженим терміном дії телерадіоорганізація сплачує грошовий збір

Національна рада приймає рішення про відмову в продовженні терміну дії ліцензії, якщо телерадіоорганізація:

а) порушувала ліцензійні умови та норми законодавства;

б) не дотрималася строків подання заяви на продовження терміну дії ліцензії (звернулася до Національної ради пізніше ніж за 180 днів до закінчення терміну дії попередньої ліцензії).

Рішенняпровідмовувпродовженнітермінудіїліцензіїоформляєтьсяпротокольноівмісячнийтерміннадаєтьсязаявниковівписьмовійформііззазначеннямпричинвідмови.

Відмоваупродовженнітермінудіїліцензіїнеможебутипідставоюдляпозбавленнятелерадіоорганізаціїможливостівзятиучасть у новому конкурсі на отримання ліцензії, включаючи канал (частоту), на якому (якій) вона до цього вела мовлення.

Унесення змін до ліцензії

Самовільна зміна телерадіоорганізацією будь-якої з умов ліцензії без внесення відповідних змін до ліцензії не допускається.

У разі зміни відомостей, вказаних у ліцензії, телерадіоорганізація зобов'язана в десятиденний термін направити до Національної ради заяву про внесення до ліцензії відповідних змін і доповнень. До заяви додаються у встановленому порядку завірені копії документів, які підтверджують необхідність внесення змін до ліцензії.

Зміни до ліцензії вносяться після відповідного рішення Національної ради шляхом видачі нового бланка ліцензії. Ліцензія із змінами видається не пізніше ніж у десятиденний термін після прийняття Національною радою рішення про внесення змін до ліцензії та внесення відповідних змін до Державного реєстру телерадіоорганізацій України.

Позбавлення ліцензії та тимчасове зупинення її дії

Національна рада при наявності порушень, передбачених законодавством України, приймає рішення про передачу справи про позбавлення ліцензії телерадіоорганізації до суду або тимчасово зупиняє її дію.Тимчасове зупинення дії ліцензії не дає підстав для продовження загального терміну дії цієї ліцензії.

Позбавлення телерадіоорганізації ліцензії на право мовлення можливе лише за рішенням суду, за яким Національна рада приймає рішення про анулювання ліцензії даній

телерадіоорганізації.

Рішення про зупинення дії ліцензії або позбавлення телерадіоорганізації ліцензії на підставі рішення суду надсилається до відповідних державних органів, що здійснюють контроль за ліцензійною діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності.

Видача дубліката ліцензії

Уразі втрати ліцензії, її псування, інших причин неможливості її використання телерадіоорганізація зобов'язана терміново повідомляти про це Національну раду в заяві про видачу дубліката ліцензії.

Якщо ліцензію не втрачено, до заяви додається не придатний для використання бланк ліцензії.

Заява телерадіоорганізації щодо видачі дубліката ліцензії розглядається Національною радою протягом 30 днів з дня реєстрації заяви.

Після ухвалення рішення дублікат ліцензії оформляється для видачі заявникові протягом 10 днів.

До закінчення строку оформлення дубліката ліцензії діяльність телерадіоорганізації здійснюється на підставі копії ліцензії, що знаходиться в Національній раді.

На бланку ліцензії праворуч у кутку ставиться штамп "Дублікат" і дата видачі.

Відомості ліцензії, що дублюється, переносяться до дубліката без змін, утому числі початок і кінцевий термін дії ліцензії та дата набрання ліцензією чинності.


3153479653225712.html
3153518645588156.html
    PR.RU™