Рекомендації

Оцінка ефективності інвестицій будується на порівнянні витрат (інвестицій) з результатом (ефектом), який забезпечують інвестиційні витрати. Якщо отримані позитивні значення, то інвестування доцільне :

Якщо відбувається вибір декількох варіантів інвестувань, то перевага надається тому варіанту , де :

Економічну ефективністьвиробничих інвестицій можна визначити за допомогою показників їх абсолютної та по­рівняльної економічної ефективності.

Абсолютна ефективність капітальних вкладень показує загальну величину їх віддачі та обчислюється співставленням величини економічного ефекту з величиною самих затрат.

Абсолютну ефективність інвестицій можна оцінити за допомогою показників :

1. Коефіцієнт економічної ефективності капітальних за­трат (Ер):.

Ер = ∆П / КВабоЕр = П / КВ

де ∆П –приріст прибутку підприємства у випадку вкладення капіталу у реконструкцію, модернізацію, технічне переоснащення, грн.

П - загальна сума прибутку для новостворюваних об'єктів, грн.;

КВ — загальна сума капіталовкладень (кошторисна вартість проекту), грн.

2.Строк окупності капіталовкладень (Тр), який є оберне­ним показником до Е:

Тр = 1 / Ер,роки.

Розрахунковий коефіцієнт економічної ефективності капіталовкладень Ер повинен порівнюватись з нормативним коефіцієнтом Ен. Якщо Ер>Ен, то вкладення капіталу вважають доцільними. Для будівельних капітальних вкладень приймають Ен=0,12.

Показником порівняльної ефективності капітальних вкла­день є мінімум зведених (приведених) витрат (Взвед):

Взвед = Сі + Ен х Кі —> min, грн.,

де Сі — собівартість річного випуску продукції по і-му варіанту капіталовкладень, грн.;

Кі — капіталовкладення по і-му варіанту, грн.;

Взвед можуть визначатись і в розрахунку на одиницю продукції.

Той проект вважається найкращим з економічної точки зору, при якому сума приведених витрат є мінімальною.

Оскільки інвестиції вкладаються протягом певного часу, а доходи теж отримуються протягом певного часу, то для коректності їх порівняння слід враховувати чинник часу (тобто приводити до поточного періоду часу).

Тому, виходячи із зазначених причин, необхідно враховувати можливе знецінення сьогоднішніх грошей в майбутньому та приміряти майбутні гроші до сьогоднішнього дня. Метод урівнювання різночасних грошей із змінами, викликаними зазначеними причинами, називаєтьсядисконтуванням.

Нехай FV - майбутня вартість сьогоднішніх грошей, а PV – теперішня вартість майбутніх грошей. Вони зв'язані співвідношенням

PV = FV × 1/( 1 + Е ) t

де Е- постійна норма (ставка) дисконту, рівна прийнятній для інвестора нормі прибутку на капітал;t- час в роках або місяцях ;

1/( 1 + Е ) t -називаєтьсякоефіцієнтом дисконтування (чинник теперішньої вартості).

На даний час для пристосування до ринкових умов беруть за основу такі методичні основи доцільності виробничих інвестицій, які використовують наступні фінансово-економічні терміни :

1.Початкові інвестиції (початкова вартість проекту) – розмір капітальних вкладень, необхідних для реалізації проекту, розраховується як сума всіх інвестиційних витрат за мінусом початкового доходу (виручки від продажу зайвого обладнання).

2. Грошовий потік – фінансовий показник, який обчислюється як сума чистого прибутку підприємства та суми аамортизації

3. Ставка дисконту ( капіталізації) – процентна ставка, що характеризує норму прибутку ( відносний показник) мінімального щорічного доходу інвестора, на який він сподівається.

4. Теперішня вартість – вартість майбутніх доходів на теперішній час, яка обчислюється шляхом множення грошового потоку за кожний рік на так званий відсотковий чинник теперішньої вартості (коефіцієнт приведення) відповідного року за прийнятою дисконтною ставкою.

5. Внутрішня ставка доходності – ставка дисконту, при якій теперішня вартість грошових потоків та початкові інвестиції є приблизно однаковими за величиною (це дисконтна ставка , при якій чиста теперішня вартість дорівнює 0).

Основними показниками ефективності інвестиційного проекту :

1. Чиста теперішня вартість (чистий приведений дохід )– абсолютна величина ефекту від реалізації проекту, яка обчислюється, як різниця між теперішньою (дисконтована майбутня ) вартістю грошових потоків та величиною початкових інвестицій ( дисконтовані інвестиційні кошти):

NPV = CF – І,

деCF –теперішня вартість грошового потоку,

І –інвестиційні кошти у реалізацію проекту.

2. Індекс прибутковості (дохідності) –співвідношення дисконтованого грошового потоку до інвестиційних коштів

PІ = CF/І

3. Період окупності –період часу впродовж якого повертаються початкові інвестиції у вигляді приведених до теперішньої вартості грошових потоків

P = І/ CFсер ,

де CFсер- середньорічна величина грошового потоку за певний періодЯкщо : NPV > 0 – інвестиції доцільні


3157832885162865.html
3157884159101035.html
    PR.RU™